Dùng MoMo thanh toán hoàn ngay 10% khi đổ xăng tại Comeco

Đổ xăng tại Comeco hoàn ngay 10% khi thanh toán bằng MoMo

Chi tiết ưu đãi

  • Hoàn tiền 10% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 22/11/2019)

  • Hoàn tiền tối đa 5.000đ mỗi giao dịch.

Điều kiện và điều khoản

  • Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo

  • Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán.

  • Không áp dụng hoàn tiền khi khách hàng sử dụng voucher

  • Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng

  • Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 3 giao dịch/tháng cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Xăng dầu. Áp dụng từ ngày 22/11/2019.