Dùng MoMo thanh toán nhận hoàn tiền 5% khi mua sắm tại Co.op Food

Mua sắm tại Co.op Food - Chuỗi cửa hàng thực phẩm An toàn - Tiện lợi hoàn ngay 5% khi thanh toán bằng MoMo

Chi tiết ưu đãi

  • Hoàn tiền 5% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 22/11/2019)

  • Hoàn tiền tối đa 20.000đ mỗi giao dịch.

Điều kiện và điều khoản

  • Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo

  • Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán.

  • Không áp dụng hoàn tiền khi khách hàng sử dụng voucher

  • Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng

  • Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 2 giao dịch/tháng cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Siêu thị. Áp dụng từ ngày 12/09/2019.

Hiện tại Co.op Food có hơn 236 cửa hàng chấp nhận thanh toán MoMo